AVG


Historische Vereniging Oud-Beijerland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Henk Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Historische Vereniging Oud-Beijerland.
Hij is te bereiken via historischeverenigingobl@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Historische Vereniging Oud-Beijerland verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en instandhouding van de vereniging. Deze gegevens heeft uzelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • datum aanvang lidmaatschap
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze vereniging verzamelt of verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Ook de website https://www.hvobl.nl/ verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.
Als u vragen heeft over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het
e-mailadres historischeverenigingobl@gmail.com.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Historische Vereniging Oud-Beijerland verwerkt uw persoonsgegevens op basis van “Overeenkomst”. Dit houdt in dat deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering en instandhouding van de vereniging.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens.
Historische Vereniging Oud-Beijerland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van uw betaling
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en persberichten
 • het verzenden van de Beijerlandsche Berichten 4 keer per jaar
 • het informeren, over zaken betreffende de vereniging
 • Historische Vereniging Oud-Beijerland verwerkt ook uw persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Historische Vereniging Oud-Beijerland gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen. Hierdoor is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming die mogelijke gevolgen zouden kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard.
Historische Vereniging Oud-Beijerland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • leden – zolang deze lid zijn van de vereniging.
 • relaties – zolang deze relatie zijn van de vereniging.
 • oud-leden/oud-relaties – de meest recente informatie wordt bewaard voor promotiedoeleinden en opbouw historische gegevens, alles gerelateerd aan de wettelijke voorschriften.

Het delen van persoonsgegevens met derden.
Historische Vereniging Oud-Beijerland geeft uw persoonsgegevens niet aan derden door en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Historische Vereniging Oud-Beijerland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken.
Historische Vereniging Oud-Beijerland maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en te optimaliseren. Er wordt geen informatie verzameld die te relateren is aan personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. U heeft ook de mogelijkheid om aan te geven dat onderdelen niet meer gebruikt mogen worden. Het verwijderen van persoonsgegevens van leden kan alleen indien de continuïteit en de doelstelling van de vereniging niet in gevaar komt.

Het verwijderen van persoonsgegevens van oud-leden en oud-vrienden vindt plaats wanneer hiervoor een verzoek wordt ingediend.

Daarnaast hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wij beantwoorden elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevens- overdraagbaarheid binnen vier weken. Dit verzoek kunt u sturen naar historischeverenigingobl@gmail.com.

Historische Vereniging Oud-Beijerland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Historische Vereniging Oud-Beijerland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met één van de bestuursleden of via historischeverenigingobl@gmail.com.

Wijzigingen.
Historische Vereniging Oud-Beijerland houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen.
De meest recente versie kunt u vinden op deze website.