ANBI


HVO heeft de culturele ANBI status aangevraagd!

De Historische Vereniging Oud-Beijerland heeft per 1 januari 2019 de culturele ANBI status aangevraagd. De culturele ANBI status stelt HVO donateurs in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte. Op deze pagina vindt u nadere informatie.

Wat is een (culturele) ANBI?
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn. Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of vormgeving.

Waarom heeft de HVO de culturele ANBI status aangevraagd?
De HVO heeft de culturele ANBI status aangevraagd om haar donateurs in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Giften
Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via de site van de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van de HVO.

Informatie ten behoeve van de Belastingdienst
Om de culturele ANBI status te kunnen behouden dient de HVO op haar website de nodige informatie ter beschikking te stellen. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de HVO is 806615783

 

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:
a. het verrichten van historisch onderzoek naar de geschiedenis van Oud-Beijerland;
b. de inventarisatie met betrekking tot de geschiedenis van Oud-Beijerland;
c. het aanleggen en het beheren van een historisch archief;
d. het wekken van – en in stand houden van de belangstelling voor de geschiedenis van Oud-Beijerland;

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het instellen van één of meer doel-commissies;
b. het geven van voorlichting en al dan niet gevraagde adviezen aan de bevolking van Oud-Beijerland, alsmede aan de overheid en particuliere instanties omtrent de in de doelstelling vermelde zaken;
c. het organiseren van – dan wel mede organiseren – van tentoonstellingen;
d. het organiseren van thema bijeenkomsten en vergaderingen;
e. het behoud, de bescherming en instandhouding van de schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van Oud-Beijerland in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder;
f. het ondersteunen van acties die in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging zijn;
g. deel te nemen aan en het zelf organiseren van al datgene wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn aan de doelstellingen van de vereniging, alles in de ruimste zin van het woord.
(Artikel 2 van de Statuten van de Vereniging)

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Pieter Jan in’t Veld (Voorzitter en redactie Beijerlandsche Berichten)
Adri de Groot (Secretaris)
Henk Dijkstra (Penningmeester en Ledenadministratie)
Lennart van der Meer (Lid)

Beloningsbeleid
De bestuursleden en de vrijwilligers van de Historische Vereniging Oud-Beijerland ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de vereniging geen bezoldiging. De gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging worden vergoed.

Jaarverslag 2018
Op 1 januari 2018 telde de Historische Vereniging Oud-Beijerland 315 leden.
Het bestuur vergaderde in 2018 6 x.

2018 is voor onze vereniging een druk maar bovenal een succes jaar geweest met veel activiteiten.
Waarbij onze vereniging geen klagen heeft gehad over de belangstelling vanuit de media.

Het jaar 2018 stond in het teken van het feit dat de stichter van ons dorp Lamoraal van Egmont samen met Philip de Montmorency op 5 juni 1568 op de Grote Markt in Brussel door Alva zijn onthoofd. Voor een terugblik van alle activiteiten die in 2018 zijn ondernomen om dit feit te herdenken verwijzen wij u kortheidshalve naar de “Beijerlandsche Berichten” van december 2018. Op 18 mei heeft Pieter Jan in `t Veld een gastles over Lamoraal van Egmont gegeven voor groep 8 van de Sabina van Egmontschool. En over dit onderwerp op 30 mei een interview op radio Rijnmond en op 9 juli een korte inleiding voor de Rotary met aansluitend een bezoek aan de expositie in het Oude Raadhuis.

Op 15 februari was onze ledenvergadering met onder andere als agendapunt wijziging van de statuten, om het mogelijk te maken, indien noodzakelijk, ons bezig te houden met de zorg voor monumentale objecten in ons dorp. Gelet op het feit dat voor de statutenwijziging niet het benodigde aantal leden aanwezig waren is er op 13 maart nog een 2e ledenvergadering uitgeschreven. Op 11 april zijn de gewijzigde statuten voor de notaris verleden. Na afloop van het huishoudelijk gedeelte op 15 februari heeft ons lid Jan Paul van der Spek ons meegenomen in het ontstaan van ons dorp, vooruitlopend op het verschijnen van het boek “het huis van Egmont en de Beijerlanden 1491- 1619”. Daarna is er een bezoek gebracht aan de RK kerk Antonius van Padua, waar enkele leden van de kerk ons hebben verteld over het ontstaan van de kerk en de gebruik van rituelen in de kerk.

Mede door tussenkomst van onze vereniging is het kantoorgebouw van Koni aan de Langeweg behouden als gemeentelijk monument, op 27 februari zijn er voor ons archief een serie foto`s gemaakt van het interieur voordat de verbouw begon.

Op 5 mei hebben Alie van den Berg en Pieter Jan in `t Veld de vereniging vertegenwoordigd bij de opening van een expositie in Strijen over Suze Groeneweg.

Het historisch informatiepunt behoudens de zomermaanden 9 keer op de 2e donderdag van de maand geopend geweest in de bibliotheek en zijn vragen beantwoord van bezoekers. Het bezoekers aantal neemt toe. Tevens zijn op een aantal dagen een film vertoond:

3 maart -Philip van Dijk, 15 personen aanwezig.
11 oktober- Samenvatting van het Egmontjaar 18 personen aanwezig.

Tijdens Open Monumentendag/Jaarmarkt heeft onze vereniging weer met een kraam gestaan aan de West Voorstraat. In de morgen hebben Dineke Dijkshoorn en Pieter Jan in `t Veld namens onze vereniging een DVD over het Egmontjaar overhandigd aan burgemeester Jon Hermans en wethouder Harry van Waveren.

In 2018 is er intensief overleg geweest met de gemeente en bibliotheek over de mogelijke verhuizing van de bibliotheek en onze vereniging naar het Oude Raadhuis. Deze gesprekken zijn gevoerd door Henk Dijkstra en Pieter Jan in `t Veld. Uiteindelijk is er overeenstemming bereikt dat onze vereniging op de zolder voldoende ruimte is voor ons archief en ruimte voor de maandelijkse openstelling van het HIP. De uitkomst is voor onze vereniging niet ongunstig.

In de loop van 2018 is door ons lid en tevens raadslid Kees van Pelt het initiatief genomen om in de gemeente te komen tot de zgn. stolpersteine als herinnering aan de weggevoerde Joodse inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor zijn zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau besprekingen geweest met ons bestuur en Kees van Pelt. De procedure hiervoor is nog niet afgerond.

In het weekend van 15 september heeft een delegatie van onze vereniging t.w. Alie van den Berg,
Dineke en Joop Dijkshoorn, Henk en Rita Dijkstra een bezoek gebracht aan Zottegem voor de afsluiting van het Egmontjaar. Els en Pieter Jan in `t Veld hebben deel uitgemaakt van de officiële delegatie van het Oud-Beijerlandse gemeentebestuur aan Zottegem in dat weekend.

Op 4 oktober hebben Alie van den Berg en Pieter Jan in `t Veld familieleden van de Joodse familie Ullmann in Oud-Beijerland ontvangen.

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Alie van de Berg heeft gelet, op het vele werk wat zij voor onze vereniging en de nagedachtenis van de Joodse gemeenschap in Oud-Beijerland heeft gedaan, heeft het bestuur haar de Lamoraal van Egmontspeld toegekend. Welke op 13 oktober aan haar is uitgereikt.

Op 18 oktober zijn er eerste besprekingen geweest op initiatief van het museum Hoeksche Waard met overige erfgoedinstellingen in de Hoeksche waard, over de toekomst van het erfgoed in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, bijgewoond door Pieter Jan in `t Veld namens onze vereniging.

29 november heeft onze vereniging op verzoek van de gemeente deelgenomen aan de inloop in het Oude Raadhuis om burgers voor te lichten over de plannen met het Oude Raadhuis.

Als afscheidscadeau gaf de gemeenteraad aan alle huishoudens in Oud-Beijerland een verjaardagkalender. Onze vereniging heeft hier een bijdrage aan mogen leveren d.m.v. foto`s en teksten.

Op 31 december 2018 telde onze vereniging 319 leden.

Beleidsplan Historische Vereniging Oud-Beijerland
De Historische vereniging Oud-Beijerland is een vereniging die als doel heeft onderzoek te doen naar de historie van Oud-Beijerland en zet zich in voor het behoud van monumenten in Oud-Beijerland. De resultaten hiervan worden gepubliceerd, zowel in boekvorm als in het huisorgaan “Beijerlandsche Berichten” dat 4 keer per jaar verschijnt. Dit huisorgaan wordt verspreid onder de leden (320) en op tal van andere plaatsen. Gelet op het belang van de inhoud, heeft dit blad een uniek internationaal ISSN nummer bij de Koninklijke bibliotheek. Het is wereldwijd te lezen op de website.
De Historische Vereniging heeft een samenwerkingsverband met de bibliotheek in Oud-Beijerland onder de naam: “historie in de bibliotheek”. In de bibliotheek is in een aparte ruimte: het Historisch Informatie Punt gevestigd van de Historische Vereniging. Daar bevindt zich het archief van de Historische Vereniging. En elke 2e donderdag van de maand of op verzoek, is het geopend voor belangstellenden die iets willen uitzoeken over de historie van Oud-Beijerland. Wij krijgen veel aanvragen om fotomateriaal beschikbaar te stellen aan personen of bedrijven. Voor de leden gratis is en voor derden tegen vergoeding.

De computer wordt gebruikt om de website van de Historische Vereniging (www.hvobl.nl) aan te sturen, voor het toevoegen van nieuwsfeiten, plaatsing van het huisorgaan “Beijerlandsche Berichten”, aanvullingen van de inventarislijst van het archief en daarnaast is op de website de groep beeld en geluid waar foto`s en filmpjes op worden gezet van Oud-Beijerland. De website wordt veel bezocht er komen vragen binnen vanuit de hele wereld. Ook de historische dorpswandeling wordt vele malen gedownload. Niet onbelangrijk dat via de website archiefstukken uit het hele land aan de Historische Vereniging worden aangeboden. Kortom, het actueel houden van de website is voor de vereniging van levensbelang in dit digitale tijdperk. Steeds worden er filmpjes gemaakt die we vertonen in de bibliotheek tijdens de openstelling van het Historisch Informatie Punt. Zoals winkelen in o.a. de Oost Voorstraat, Molendijk en Oostdijk, van nu terug in de tijd, monumenten in Oud-Beijerland of over de in Oud-Beijerland geboren schilder Philip van Dijk. Wij maken dit bekend door middel van een bericht in het Kompas en Hoeksch Nieuws. Deze zijn gratis en worden door ca. 50 à 60 personen bekeken. Ook komen er dan gesprekken op gang over hoe het was en voorziet in ieder geval in een behoefte. Met enige regelmaat worden er op verzoek historische dorpswandelingen georganiseerd. Wij werken met andere erfgoedinstellingen in de Hoeksche Waard en met de culturele kring van de Belgische gemeente Zottegem. Dit in verband met de stichter van ons dorp Lamoraal van Egmont die in Zottegem begraven ligt. Lezingen worden over tal van onderwerpen gehouden voor verenigingen en instellingen.

Financiële verantwoording
Deze is hier in te zien.