ANBI


HVO heeft de culturele ANBI status !

De Historische Vereniging Oud-Beijerland heeft per 1 januari 2020 de culturele ANBI status. De culturele ANBI status stelt HVO donateurs in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte. Op deze pagina vindt u nadere informatie.

Wat is een (culturele) ANBI?
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn. Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of vormgeving.

Waarom heeft de HVO de culturele ANBI status ?
De HVO heeft de culturele ANBI status om haar donateurs in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Giften
Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via de site van de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van de HVO.

Informatie ten behoeve van de Belastingdienst
Om de culturele ANBI status te kunnen behouden dient de HVO op haar website de nodige informatie ter beschikking te stellen. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de HVO is 806615783

Doelstellingen
De vereniging heeft ten doel:
a. het verrichten van historisch onderzoek naar de geschiedenis van Oud-Beijerland;
b. de inventarisatie met betrekking tot de geschiedenis van Oud-Beijerland;
c. het aanleggen en het beheren van een historisch archief;
d. het wekken van – en in stand houden van de belangstelling voor de geschiedenis van Oud-Beijerland;

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het instellen van één of meer doel-commissies;
b. het geven van voorlichting en al dan niet gevraagde adviezen aan de bevolking van Oud-Beijerland, alsmede aan de overheid en particuliere instanties omtrent de in de doelstelling vermelde zaken;
c. het organiseren van – dan wel mede organiseren – van tentoonstellingen;
d. het organiseren van thema bijeenkomsten en vergaderingen;
e. het behoud, de bescherming en instandhouding van de schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van Oud-Beijerland in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder;
f. het ondersteunen van acties die in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging zijn;
g. deel te nemen aan en het zelf organiseren van al datgene wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn aan de doelstellingen van de vereniging, alles in de ruimste zin van het woord.
(Artikel 2 van de Statuten van de Vereniging)

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Pieter Jan in’t Veld (Voorzitter en redactie Beijerlandsche Berichten)
Adri de Groot (Secretaris)
Henk Dijkstra (Penningmeester en Ledenadministratie)
Lennart van der Meer (Lid)

Beloningsbeleid
De bestuursleden en de vrijwilligers van de Historische Vereniging Oud-Beijerland ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de vereniging geen bezoldiging. De gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging worden vergoed.

Jaarverslag 2020
Op 1 januari 2020 telde onze vereniging 325 leden.
De “Beijerlandsche Berichten” zijn 4 x verschenen.

2020 is een bijzonder jaar geworden door het Coronavirus onder de naam “Covid 19”. Daardoor is
het Historisch Informatie Punt slechts 2 x geopend geweest, alleen in september zijn wij nog een keer geopend geweest op afspraak. Ook is het bestuur slechts 2x bijeengeweest, de overige  contacten en besluiten zijn telefonisch of per mail tot stand gekomen. Op 6 februari is er nog wel een algemene ledenvergadering gehouden, waarin buiten de jaarverslagen en begroting de statutenwijziging aan de orde zijn gekomen. De wijzing hield verband met de mogelijkheid een zgn. ANBI-status te verkrijgen. Die avond was er een lezing van Huib Dekker en Arie Slingerland over de RTM, de trein door de Hoeksche Waard onder de titel: “maak kennis met de toekomst van het verleden”. Omdat het vereiste quorum op 6 februari niet aanwezig was, was het noodzakelijk op 17 februari een 2e vergadering uit te schrijven. De voorgestelde statutenwijziging is met algemene stemmen aanvaard. Op 3 maart zijn de gewijzigde statuten bij de notaris verleden.
Kort daarop is de ANBI-status aangevraagd en verkregen.

Door het verkrijgen van de grote fotocollectie van Joris Buitendijk zijn er nieuwe kasten aangekocht, de 375 fotoboeken van de collectie zijn – voorzien van een nummer – gearchiveerd en in de nieuwe kasten geplaatst. Inmiddels is een groot gedeelte van de fotoboeken gedigitaliseerd en bij het onderwerp in de cloud gezet. Op externe harde schijf zijn de foto’s nogmaals opgeslagen.
Kort na de herinrichting van het Historisch Informatie Punt door de nieuwe archiefkasten werd de bibliotheek gesloten i.v.m. de lockdown, en kon er verder niet worden gewerkt in het Historisch
Informatie Punt. In de collectie Buitendijk werden veel foto’s aangetroffen, die nog nooit waren gepubliceerd. Om toch het contact met de leden te behouden buiten de “Beijerlandsche Berichten” om, is het plan opgevat om deze “pareltjes” van foto’s wekelijks op donderdagmorgen aan de leden waarvan het mailadres bekend was te verzenden. Al snel werd duidelijk dat dit zeer op prijs werd gesteld. Het plan werd verder uitgewerkt door er ook een ledenwerfactie van te maken, door middel van diverse publicaties is toen aan iedere geïnteresseerde een gratis abonnement aangeboden. Op basis van de binnengekomen reacties bleek dit een succes te zijn. De “pareltjes” werden doorgestuurd aan weer andere mensen, reacties kwamen zelfs ui Canada. Op 24 juni en 2 december heeft deze actie het Kompas gehaald.

Onze vereniging participeerde verder in een stuurgroep van de gemeente Hoeksche Waard voor herdenkingen 75 jaar bevrijding. Op 26, 27 en 28 februari was aan de Bierkade het Levenslicht te zien. Door het Corona-virus is dit, ondanks een jaar voorbereiding, de enige activiteit geweest in het kader van 75 jaar bevrijding. In het kader van 75 jaar bevrijding verscheen er op 1 mei een groot artikel van onze vereniging in het Kompas over burgemeester Diepenhorst.

28 juni hebben Henk Dijkstra en Pieter Jan in ’t Veld een gesprek gehad met de nieuwe directeur van museum Hoeksche Waard over de onderlinge verhoudingen en samenwerking.

29 augustus heeft Pieter Jan in ’t Veld meegewerkt aan een filmopname bij Zinkwegsche Boys over 75 jaar bevrijding.

Onze vereniging heeft meegewerkt aan een reclameactie van supermarkt Jumbo, die zes drinkbekers wilde uitgeven met plaatjes van Oud-Beijerland, onze vereniging heeft hiervoor het benodigde
fotomateriaal aangeleverd.

Op 9 september werden de eerste bekers aan het bestuur uitgereikt.

Op 12 september was een delegatie van onze vereniging aanwezig in het Actief college aan de Koninginneweg bij de start van open monumentendag. Weer gelet op de beperkingen bij het
bezoeken van monumenten heeft onze vereniging het plan opgevat om 25 monumenten in ons dorp te selecteren en deze digitaal aan de ontvangers van het wekelijkse “pareltje” te verzenden
Bij de start van open monumentendag is aan wethouder Van Waveren een digitaal bestand aangeboden van deze 25 geselecteerde monumenten. Onze vereniging heeft eerder gepleit voor behoud van de voormalige technische school aan de Koninginneweg. Bij deze gelegenheid heeft de wethouder meegedeeld dat het object, na het vertrek van het Actief college behouden blijft en t.z.t als gemeentelijk monument zal worden aangemerkt.

Op 17 september heeft Pieter Jan in ’t Veld namens onze vereniging in het museum Hoeksche Waard een boekje in ontvangst genomen over de bevrijding van de Hoeksche Waard.

Op 23 september heeft onze vereniging bij het college van onze gemeente aandacht gevraagd voor het veiligstellen en behoud, van het glas in loodraam uit de voormalige huishoudschool aan de
Nobelstraat wat sinds 1992 in het Actief college staat. Nu duidelijk is geworden dat dit raam niet meeverhuisd naar de nieuwe school. Het college heeft hier positief op gereageerd.

Op 5 december en 14 december heeft Pieter Jan in ’t Veld een interview gegeven aan radio Hoeksche Waard.

Op 29 december is er in samenwerking met de bibliotheek Hoeksche Waard een quiz georganiseerd met een 20-tal vragen over de geschiedenis van ons dorp. Onze leden zijn per mail eerder in de
gelegenheid gesteld om de vragen te beantwoorden.

Op 31 december is het laatste “pareltje” verzonden, daarmee wordt voor de niet leden het gratis abonnement geëindigd.

Eerder troffen wij in de fotoboeken van Joris Buitendijk een manuscript aan van een fotoboek wat hij in 2006 had willen uitgeven. De teksten waren van ons eerder overleden lid Koos Schipper. Het bestuur heeft besloten om dit fotoboek met de teksten van Koos Schipper wekelijks digitaal uit te geven voor uitsluitend onze leden.

Op 31 december 2020 telde onze vereniging 364 leden, 39 meer dan het begin van het jaar, een
mooi resultaat. Dit is mede te danken aan de ledenwerfactie met de “pareltjes”

Beleidsplan Historische Vereniging Oud-Beijerland
De Historische Vereniging Oud-Beijerland is een vereniging die als doel heeft onderzoek te doen naar de historie van Oud-Beijerland en zet zich in voor het behoud van monumenten in Oud-Beijerland. De resultaten hiervan worden gepubliceerd, zowel in boekvorm als in het huisorgaan “Beijerlandsche Berichten” dat 4 keer per jaar verschijnt. Dit huisorgaan wordt verspreid onder de leden (320) en op tal van andere plaatsen. Gelet op het belang van de inhoud, heeft dit blad een uniek internationaal ISSN nummer bij de Koninklijke bibliotheek. Het is wereldwijd te lezen op de website.
De Historische Vereniging heeft een samenwerkingsverband met de bibliotheek in Oud-Beijerland onder de naam: “historie in de bibliotheek”. In de bibliotheek is in een aparte ruimte: het Historisch Informatie Punt gevestigd van de Historische Vereniging. Daar bevindt zich het archief van de Historische Vereniging. En elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 14:00u tot 16:00u of op verzoek, is het geopend voor belangstellenden die iets willen uitzoeken over de historie van Oud-Beijerland. Wij krijgen veel aanvragen om fotomateriaal beschikbaar te stellen aan personen of bedrijven. Voor de leden gratis is en voor derden tegen vergoeding.

De computer wordt gebruikt om de website van de Historische Vereniging (www.hvobl.nl) aan te sturen, voor het toevoegen van nieuwsfeiten, plaatsing van het huisorgaan “Beijerlandsche Berichten”, aanvullingen van de inventarislijst van het archief en daarnaast is op de website de groep beeld en geluid waar foto`s en filmpjes op worden gezet van Oud-Beijerland. De website wordt veel bezocht er komen vragen binnen vanuit de hele wereld. Ook de historische dorpswandeling wordt vele malen gedownload. Niet onbelangrijk dat via de website archiefstukken uit het hele land aan de Historische Vereniging worden aangeboden. Kortom, het actueel houden van de website is voor de vereniging van levensbelang in dit digitale tijdperk. Steeds worden er filmpjes gemaakt die we vertonen in de bibliotheek tijdens de openstelling van het Historisch Informatie Punt. Zoals winkelen in o.a. de Oost Voorstraat, Molendijk en Oostdijk, van nu terug in de tijd, monumenten in Oud-Beijerland of over de in Oud-Beijerland geboren schilder Philip van Dijk. Wij maken dit bekend door middel van een bericht in het Kompas en Hoeksch Nieuws. Deze zijn gratis en worden door ca. 50 à 60 personen bekeken. Ook komen er dan gesprekken op gang over hoe het was en voorziet in ieder geval in een behoefte. Met enige regelmaat worden er op verzoek historische dorpswandelingen georganiseerd. Wij werken met andere erfgoedinstellingen in de Hoeksche Waard en met de culturele kring van de Belgische gemeente Zottegem. Dit in verband met de stichter van ons dorp Lamoraal van Egmont die in Zottegem begraven ligt. Lezingen worden over tal van onderwerpen gehouden voor verenigingen en instellingen.

Financiële verantwoording
Deze is hier in te zien.