ANBI


HVO heeft de culturele ANBI status !

De Historische Vereniging Oud-Beijerland heeft per 1 januari 2020 de culturele ANBI status. De culturele ANBI status stelt HVO donateurs in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte. Op deze pagina vindt u nadere informatie.

Wat is een (culturele) ANBI?
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn. Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of vormgeving.

Waarom heeft de HVO de culturele ANBI status ?
De HVO heeft de culturele ANBI status om haar donateurs in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Giften
Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via de site van de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van de HVO.

Informatie ten behoeve van de Belastingdienst
Om de culturele ANBI status te kunnen behouden dient de HVO op haar website de nodige informatie ter beschikking te stellen. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de HVO is 806615783

Doelstellingen
De vereniging heeft ten doel:
a. het verrichten van historisch onderzoek naar de geschiedenis van Oud-Beijerland;
b. de inventarisatie met betrekking tot de geschiedenis van Oud-Beijerland;
c. het aanleggen en het beheren van een historisch archief;
d. het wekken van – en in stand houden van de belangstelling voor de geschiedenis van Oud-Beijerland;

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het instellen van één of meer doel-commissies;
b. het geven van voorlichting en al dan niet gevraagde adviezen aan de bevolking van Oud-Beijerland, alsmede aan de overheid en particuliere instanties omtrent de in de doelstelling vermelde zaken;
c. het organiseren van – dan wel mede organiseren – van tentoonstellingen;
d. het organiseren van thema bijeenkomsten en vergaderingen;
e. het behoud, de bescherming en instandhouding van de schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van Oud-Beijerland in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder;
f. het ondersteunen van acties die in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging zijn;
g. deel te nemen aan en het zelf organiseren van al datgene wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn aan de doelstellingen van de vereniging, alles in de ruimste zin van het woord.
(Artikel 2 van de Statuten van de Vereniging)

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Pieter Jan in’t Veld (Voorzitter en redactie Beijerlandsche Berichten)
Adri de Groot (Secretaris)
Henk Dijkstra (Penningmeester en Ledenadministratie)
Lennart van der Meer (Lid)

Beloningsbeleid
De bestuursleden en de vrijwilligers van de Historische Vereniging Oud-Beijerland ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de vereniging geen bezoldiging. De gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging worden vergoed.

Jaarverslag 2021
Op 1 januari 2021 telde de vereniging 364 leden.
Het bestuur is  twee keer fysiek bijeen geweest en vier keer  digitaal via een Zoomverbinding.
De “Beijerlandsche Berichten” is vier keer verschenen, samengesteld door Jan Paul van der Spek.
Ondanks de beperkingen is het Historisch Informatie Punt op afspraak  een viertal keren geopend geweest.

Wekelijks op donderdagmorgen zijn de eerste 44 weken foto’s  uit de collectie van Joris Buitendijk met teksten van Koos Schipper aan de leden digitaal verzonden. Vanaf week 45 zijn we begonnen met de conservenfabriek van Koen Visser.

In het jaar 2021 was het door beperkingen wegens het Coronavirus niet mogelijk een jaarlijkse ledenvergadering te beleggen, vandaar dat er noodgedwongen is gekozen om de jaarstukken zowel digitaal als per post aan de leden te versturen. Waarna de leden konden reageren.

Begin 2021 is het bestuur benaderd door ons lid Leen van Driel, die het voorstel had om een boek te schrijven over Oud-Beijerland en de Oud-Beijerlanders in de Tweede Wereldoorlog onder de titel: “als oorlog een dorp overvalt”. Het bestuur heeft dit idee gesteund en gedurende het proces ondersteund met een meeleesgroep bestaande uit Henk Dijkstra Alie van den Berg, Jan Paul van der Spek, Adri de Groot en Pieter Jan in ’t Veld. Henk Dijkstra en Pieter Jan in ’t Veld hebben de verdere promotie en voorintekening voor hun rekening genomen.Verkoop van het boek heeft boekhandel Duifhuizen op zich genomen. De presentie van het boek en de overhandiging aan de burgemeester B. van Hemmen vond plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis op 27 oktober. Op 30 oktober is er bij boekhandel Duifhuizen een signeersessie georganiseerd van het boek van Leen van Driel.

Op 22 februari hebben leden van het bestuur de bewoners van het nieuwe Abel Tasmankwartier bezocht in het kader van een ledenwerfactie, waarbij zij enkel foto’s uit het archief konden bestellen hoe het gebied van hun woning er eerder uitzag.

Op 26 april hebben leden van het bestuur deze actie herhaald bij de nieuwe bewoners van de Koningshof, de actie leverde weer een aantal nieuwe leden op.

Op 26 juni hebben Henk Dijkstra en Pieter Jan in ’t Veld een presentatie gehouden over de historie van ons dorp en een dorpswandeling gemaakt, dit voor een lid van de HVO die een cultureel weekend had georganiseerd.

23 oktober heeft Pieter Jan in ’t Veld de CDA fractie Hoeksche Waard in het dorp bijgepraat over de historie van het Oude Raadhuis.

26 oktober hebben Adri de Groot en Pieter Jan in ’t Veld een gesprek gehad met de directie van de bibliotheek over de verhuizing naar het Oude Raadhuis in 2022.

Op 11 november heeft Pieter Jan in ’t Veld de presentatie bijgewoond van de Canon van de Hoeksche Waard.

19 november is er via een Zoomverbinding bestuurlijk overleg geweest met wethouder Van Waveren.

Op 18 december heeft het bestuur, de zoon van onze beschermheer ontvangen, daar onze beschermheer F.A. van Tuyll van Serooskerken wegens zijn broze gezondheid niet meer kan reizen.
Met hem de zaken van de vereniging besproken en een bezoek gebracht aan de dorpskerk, waar hij een ingelijste foto van het familiewapen uit het Oude Raadhuis kreeg overhandigd.

De vereniging telde op 31 december 2021, 395 leden.

Veranwoordingen

HVOBL Financieel overzicht 2021 en begroting 2022

Statutenwijziging Historische Vereniging Oud-Beijerland