ANBI


HVO heeft de culturele ANBI status !

De Historische Vereniging Oud-Beijerland heeft per 1 januari 2020 de culturele ANBI status. De culturele ANBI status stelt HVO donateurs in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte. Op deze pagina vindt u nadere informatie.

Wat is een (culturele) ANBI?
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn. Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of vormgeving.

Waarom heeft de HVO de culturele ANBI status ?
De HVO heeft de culturele ANBI status om haar donateurs in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Giften
Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via de site van de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van de HVO.

Informatie ten behoeve van de Belastingdienst
Om de culturele ANBI status te kunnen behouden dient de HVO op haar website de nodige informatie ter beschikking te stellen. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de HVO is 806615783

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel:
a. het verrichten van historisch onderzoek naar de geschiedenis van Oud-Beijerland;
b. de inventarisatie met betrekking tot de geschiedenis van Oud-Beijerland;
c. het aanleggen en het beheren van een historisch archief;
d. het wekken van – en in stand houden van de belangstelling voor de geschiedenis van Oud-Beijerland;

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het instellen van één of meer doel-commissies;
b. het geven van voorlichting en al dan niet gevraagde adviezen aan de bevolking van Oud-Beijerland, alsmede aan de overheid en particuliere instanties omtrent de in de doelstelling vermelde zaken;
c. het organiseren van – dan wel mede organiseren – van tentoonstellingen;
d. het organiseren van thema bijeenkomsten en vergaderingen;
e. het behoud, de bescherming en instandhouding van de schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van Oud-Beijerland in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder;
f. het ondersteunen van acties die in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging zijn;
g. deel te nemen aan en het zelf organiseren van al datgene wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn aan de doelstellingen van de vereniging, alles in de ruimste zin van het woord.
(Artikel 2 van de Statuten van de Vereniging)

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Pieter Jan in’t Veld (Voorzitter en redactie Beijerlandsche Berichten)
Adri de Groot (Secretaris)
Henk Dijkstra (Penningmeester en Ledenadministratie)
Lennart van der Meer (Lid)

Beloningsbeleid
De bestuursleden en de vrijwilligers van de Historische Vereniging Oud-Beijerland ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de vereniging geen bezoldiging. De gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging worden vergoed.

Jaarverslag 2019
Op 1 januari 2019 telde de Historische Vereniging Oud-Beijerland 319 leden.

De “Beijerlandsche Berichten” zijn in 2019 structureel in kleur verschenen( 4 x) , met als nieuwe redactielid en samensteller Jan Paul van der Spek.

Het Historisch Informatie Punt (HIP) was in 2019  10 x  geopend voor vragen over de historie van ons dorp.

Het bestuur kwam in 2019  6 x bijeen.

Publiciteit:
Op 5 januari was onze voorzitter bij radio Hoeksche Waard om terug te blikken op het Egmontjaar in 2018.

Als voortzetting  van de gesprekken uit 2018, met de andere erfgoedinstellingen in de Hoeksche Waard om te komen tot een eigen visie op het erfgoed beleid in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard zijn er op 24 januari, 21 februari, 26 maart en 3 april gesprekken geweest.

Op 14 februari was de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging. Bij het huishoudelijk gedeelte, is Lennart van de Meer gekozen als bestuurslid. Daarna heeft molenaar Jesse in `t Veld van de molen de “Lelie” in Puttershoek ons in een boeiend verhaal meegenomen langs de molens in de Hoeksche Waard.

Overige activiteiten:
Op 26 februari is er een gesprek geweest met Erik Zindel, directeur van de VVV om te bezien hoe de onze vereniging een bijdrage zou kunnen leveren aan meer toerisme in ons gebied.

Op 28 februari heeft onze voorzitter een gesprek gehad met wethouder Van Waveren over erfgoed in Oud-Beijerland.

Op 6 maart heeft onze vereniging een uitstapje naar Den Haag georganiseerd voor de actieve leden van onze vereniging, waaronder de trouwe verspreiders van de: Beijerlandsche Berichten” Na een bezoek met gids aan het Mauritshuis is er na de lunch een bezoek gebracht aan het Koninklijk Huisarchief waar onder andere de Koninklijke verzameling is bewonderd.

Op 21 maart hebben wij met toestemming van ons lid Leonard Batenburg de gelegenheid gehad om in het voormalige kantoor van KONI aan de Langeweg foto`s te maken voor het archief voordat de verbouwing begon.

Op 23 april hebben de bestuursleden Lennart van der Meer, Henk Dijkstra en Pieter Jan in `t Veld namens onze vereniging de bewoners van het Philip van Dijkhof een DVD en informatie overhandigd over de in Oud-Beijerland geboren schilder.

Op 27 april heeft onze voorzitter als Lamoraal van Egmont op de boot “Prins Willem Alexander” in de haven lezing gehouden over de historie van ons dorp. Dit voor mensen met een beperking die een bootreis gingen maken georganiseerd door de Christelijk Gereformeerde kerk in Oud-Beijerland.

Op 13 mei hebben onze bestuursleden Henk Dijkstra en Pieter Jan in `t Veld het college geadviseerd over het nieuwe gemeentewapen.

Op 4 juni heeft onze voorzitter een gesprek gehad op verzoek van een bureau, dat in opdracht van de gemeente moet komen tot een notitie over het toerismebeleid.

Op 11 juni deelgenomen aan een gesprek met de gemeente en andere erfgoedinstellingen over open monumentendag 2019.

Op 22 juni hebben Alie van den Berg en Pieter Jan in `t Veld deel genomen aan een Vrijwilligers dag van het erfgoedhuis in Leiden.

Op 11 en 15 juli, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december heeft onze voorzitter deel- genomen aan gesprekken bij de gemeente over de invulling van 75 jaar bevrijding in 2020.

Op 12 augustus heeft onze vereniging bij het college aandacht gevraagd voor het belang van het erfgoed voormalige technische school aan de Koninginneweg. Dit komt over een niet al te lange tijd leeg. De bestemming (mogelijk afbraak) is nog niet genomen.

Op 28 augustus hebben Alie van den Berg en Pieter Jan in `t Veld de afscheidsreceptie van de directeur van museum Hoeksche Waard bezocht.

Op 14 september heeft onze vereniging weer met een kraam gestaan op de jaarmarkt, waarvoor Lennart van de Meer een puzzel had bedacht. Dit kon zich verheugen in een grote belangstelling van de Oud-Beijerlanders.

Onze vereniging is een overeenkomst aangegaan met het Kadaster om permanent toegang te hebben op in de Kadasterregisters. Op 18 oktober hebben Henk Dijkstra, Jan Paul van der Spek en Pieter Jan in `t Veld bij het Kadaster in Arnhem een cursus gevolgd.

Op 7 november hebben Alie van de Berg, Henk Dijkstra en Pieter Jan in `t Veld een Vrijwilligers dag van het erfgoedhuis in Den Haag bijgewoond.

Op 12 december hebben Henk Dijkstra en Pieter Jan in `t Veld een bijeenkomst bijgewoond van de gemeente waar de Hoge Raad van Adel officieel het nieuwe gemeentewapen aan het college heeft overhandigd.

Onze vereniging heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente een plan op te stellen, om te komen tot meer monumentenschildjes aan gemeentelijke monumenten in ons dorp.

Op verzoek van de gemeente heeft onze vereniging deelgenomen aan het project “Waardmakers” en aan een aantal besprekingen deelgenomen die moeten leiden tot een visie erfgoed voor de nota omgevingsvisie.

In 2019 is verder gegaan met het digitaliseren van het krantenarchief, met het restant van het door de gemeente Oud-Beijerland beschikbaar gestelde budget.

Wegens ruimtegebrek voor het archief heeft onze vereniging 2 nieuwe kasten aangeschaft, de niet meer gebruikte kasten zijn aan de “Overbrugging” geschonken.

In december hebben we als HVO een laatste wens van ons lid, Joris Buitendijk  kunnen verwezenlijken. Joris wilde heel graag dat zijn fotocollectie van ca 380 fotoalbums voor het nageslacht bewaard zouden blijven. Daar hij ernstig ziek was, heeft hij het bestuur van de HVO benaderd en gevraagd of wij zijn collectie in het archief konden opnemen. Dit is met behulp van de aanschaf van nieuwe kasten allemaal gerealiseerd, waar hij erg blij mee was.

Op 31 december 2019 telde onze vereniging 325 leden.

Beleidsplan Historische Vereniging Oud-Beijerland
De Historische Vereniging Oud-Beijerland is een vereniging die als doel heeft onderzoek te doen naar de historie van Oud-Beijerland en zet zich in voor het behoud van monumenten in Oud-Beijerland. De resultaten hiervan worden gepubliceerd, zowel in boekvorm als in het huisorgaan “Beijerlandsche Berichten” dat 4 keer per jaar verschijnt. Dit huisorgaan wordt verspreid onder de leden (320) en op tal van andere plaatsen. Gelet op het belang van de inhoud, heeft dit blad een uniek internationaal ISSN nummer bij de Koninklijke bibliotheek. Het is wereldwijd te lezen op de website.
De Historische Vereniging heeft een samenwerkingsverband met de bibliotheek in Oud-Beijerland onder de naam: “historie in de bibliotheek”. In de bibliotheek is in een aparte ruimte: het Historisch Informatie Punt gevestigd van de Historische Vereniging. Daar bevindt zich het archief van de Historische Vereniging. En elke 2e donderdag van de maand of op verzoek, is het geopend voor belangstellenden die iets willen uitzoeken over de historie van Oud-Beijerland. Wij krijgen veel aanvragen om fotomateriaal beschikbaar te stellen aan personen of bedrijven. Voor de leden gratis is en voor derden tegen vergoeding.

De computer wordt gebruikt om de website van de Historische Vereniging (www.hvobl.nl) aan te sturen, voor het toevoegen van nieuwsfeiten, plaatsing van het huisorgaan “Beijerlandsche Berichten”, aanvullingen van de inventarislijst van het archief en daarnaast is op de website de groep beeld en geluid waar foto`s en filmpjes op worden gezet van Oud-Beijerland. De website wordt veel bezocht er komen vragen binnen vanuit de hele wereld. Ook de historische dorpswandeling wordt vele malen gedownload. Niet onbelangrijk dat via de website archiefstukken uit het hele land aan de Historische Vereniging worden aangeboden. Kortom, het actueel houden van de website is voor de vereniging van levensbelang in dit digitale tijdperk. Steeds worden er filmpjes gemaakt die we vertonen in de bibliotheek tijdens de openstelling van het Historisch Informatie Punt. Zoals winkelen in o.a. de Oost Voorstraat, Molendijk en Oostdijk, van nu terug in de tijd, monumenten in Oud-Beijerland of over de in Oud-Beijerland geboren schilder Philip van Dijk. Wij maken dit bekend door middel van een bericht in het Kompas en Hoeksch Nieuws. Deze zijn gratis en worden door ca. 50 à 60 personen bekeken. Ook komen er dan gesprekken op gang over hoe het was en voorziet in ieder geval in een behoefte. Met enige regelmaat worden er op verzoek historische dorpswandelingen georganiseerd. Wij werken met andere erfgoedinstellingen in de Hoeksche Waard en met de culturele kring van de Belgische gemeente Zottegem. Dit in verband met de stichter van ons dorp Lamoraal van Egmont die in Zottegem begraven ligt. Lezingen worden over tal van onderwerpen gehouden voor verenigingen en instellingen.

Financiële verantwoording
Deze is hier in te zien.